تبلیغات
انجمن افسردگان گمنام DEPRESSED ANONYMOUS
  زمستان 1396

آدرس جلسات افسردگان گمنام استان اصفهان:
تاریخ : جمعه 20 بهمن 1396 | 11:40 | نویسنده : گمنام | نظرات
موج شناور افسردگی که اطراف مامی پلکدبه هیچ رفتار سالم و مثبتی مربوط نمیشود!!!
این موج غم از طرف خدا نیست....

تمرکز این برنامه روی فرضیه ای است که بیان میکند :<<گاهی اقات مااز راهی خداوند برایمان در نظر گرفته دورمیشویم و در افکار بیمار گونه ی خودمان سرگردان میشویم آن وقت است که دردوره های افسردگی غرق میشویم.>>

(برگرفته از کتاب راهنمای کارکرد 12قدم افسدگان)طبقه بندی: پیام امروز وبلاگ افسردگان،
برچسب ها: افسردگی.انجمن افسردگان گمنام.بهبودی.تغییردرانجمن.،

تاریخ : پنجشنبه 17 فروردین 1396 | 11:24 | نویسنده : گمنام | نظرات
بندرت کسی رادیده ایم که راه ماراباجدیت بپیماید وبه مقصدنرسد...
کسانیکه بهبودنمیابند انهایی هستند که نمیخواهندیانمی توانند خودرابه این برنامه ی ساده بسپارند..
معمولا انان مردان وزنانی هستند که اساسا نمیتوانند باخودصادق باشند...

بخاطرداشته باشیدبابیماری سروکارداریدکه حیله گر.مبهوت کننده وباقدرت است وبدون کمک خداوند غلبه بر آن بسیاردشوارمی باشد.طبقه بندی: موافقی قدم بزنیم؟!!،
برچسب ها: افسردگی.انجمن افسردگان گمنام.بهبودی.تغییردرانجمن.،

تاریخ : جمعه 22 بهمن 1395 | 19:17 | نویسنده : گمنام | نظرات
مانه فقط از لحاظ جسمی وفکری بیمارهستیم بلکه از روحانی نیزبیماریم ووقتی ناخوشی روحانی مابرطرف شود جسم وفکرمانیزبه سلامت خواهدرسید....


طبقه بندی: پیام امروز وبلاگ افسردگان،
برچسب ها: افسردگی.انجمن افسردگان گمنام.بهبودی.تغییردرانجمن.،

تاریخ : دوشنبه 11 بهمن 1395 | 10:20 | نویسنده : گمنام | نظرات
آیابیشترمادرفکرخود ورنجشهاوحسرتهای خودنیستیم؟؟

به نظرما خودخواهی وخودپرستی ریشه ی تمام گرفتاریهای مااست.ماتحت تاثیر انواع ترس  خیالات باطل خودگرایانه وافسوس به حال خود پای را روی حق یگران می گذاریم وآنهادرمقابل تلافی میکنند.
اماوقتی به عقب برمیگردیم متوجه میشویم تصمیماتی که برمبنای خودخواهی بناشده بود باعث آسیب پذیریمان شده است...

طبقه بندی: با کتاب بزرگ...،
برچسب ها: افسردگی.انجمن افسردگان گمنام.بهبودی.تغییردرانجمن.،

تاریخ : دوشنبه 11 بهمن 1395 | 10:10 | نویسنده : گمنام | نظرات
انجمن افسردگان گمنام, [۲۱.۰۱.۱۷ ۲۳:۵۷]


تاریخ : یکشنبه 3 بهمن 1395 | 21:26 | نویسنده : گمنام | نظرات
قانون انتظارمیگه:
منتظر هرچی باشی واردزندگیت میشه.پس دایم باخودت تکرارکن:
امروزمنتظرعالیترین اتفاق ها هستمطبقه بندی: فقط برای لحظه / فقط برای امروز....،

تاریخ : یکشنبه 28 آذر 1395 | 11:29 | نویسنده : گمنام | نظرات
وقتی به جلسات افسردگان گمنام می اییم روی بهبودی خودمتمرکزمیشویم...

درمیابیم که تسلیم وتوقف جنگ ،اولین قدم دربرخوردافسردگیمان است...

اجازه میدهیم که خداوندبه هرشکلی که او رادرک میکنیم ،عنان زندگیمان رادردست گیردوکمک کند تاسلامت عقل وارامش به ما بازگردد وراهی که به رهایی اززندان افسردگی ختم میشود راپیش پایمان بگذارد.طبقه بندی: پیام امروز وبلاگ افسردگان،
برچسب ها: افسردگی، da، افسردگی.انجمن افسردگان گمنام.بهبودی.تغییردرانجمن.،

تاریخ : یکشنبه 28 آذر 1395 | 11:20 | نویسنده : گمنام | نظرات
اغلب اوقات دیگران راعلت نومیدی هاوشکستهای خود پنداشته واز آنها شکایت میکنیم.به این ترتیب آرام ذهن خودرابرهم میزنیم واسباب ناراحتی وآشفتگی خود رافراهم میکنیم...

هیچکس نمیتواند به ماآسیب بزند...
هیچکس نمیتواند مانع رسیدن برکات وخوبیها به ماشود...

بیاییدازدیگران شکایت نکنیم بلکه بهترینهارادردیگران بجوییم وبیابیم.این کارمارا به موفقیت وشادی رهنمون میکند.طبقه بندی: پیام امروز وبلاگ افسردگان،

تاریخ : یکشنبه 14 آذر 1395 | 09:52 | نویسنده : گمنام | نظرات
افسردگی=دردخودساخته

زمانی که قدر شناس وسپاسگزارهستی نمیتوانی افسرده باشی..

میدانم که اگرسپاسگزاری وحق شناسی من به موقع باشدبیشترمیتوانم 
ازعهده ی هرمساله ای برایم...طبقه بندی: پیام امروز وبلاگ افسردگان،

تاریخ : دوشنبه 19 مهر 1395 | 09:42 | نویسنده : گمنام | نظرات
تعداد کل صفحات : 47 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.