انجمن افسردگان گمنام DEPRESSED ANONYMOUS سلام دوستان وبلاگ انجمن افسردگان گمنام اصفهان در راستای معرفی انجمن واطلاع رسانی به اعضای خود ایجاد گردیده ووابسته به هیچ حزب یا ارگانی نبوده وتابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است امید داریم با پیوستن به این انجمن روز به روز زندگی بدون افسردگی وسرشار از شادی ونشاط داشته باشید لطفا سوالات ونظرات خود را باما در میان بگذارید . باتشکر مدیر وبلاگ انجمن افسردگان گمنام اصفهان Anonymous depressed Association of Iran Address Isfahan, Iran Number of Information and Public Relations Forum 09338750030 +98 Number publications committee 09338750027 +98 Number Committee meetings address 09381871030 +98 Community e-mail address afsordegan@mailfa.com http://afsordeganesf.mihanblog.com 2018-01-17T00:43:40+01:00 text/html 2017-07-14T17:47:16+01:00 afsordeganesf.mihanblog.com گمنام ادرس جلسات اصفهان http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/608 <div align="right"><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><img src="http://upload.nasr19.ir/uploads19/photo-۲۰۱۷-۰۹-۱۸-۰۱-۱۱-۴۳.jpg" alt="" width="476" vspace="0" hspace="0" height="712" border="0" align="bottom"></span></font></span></b></div> text/html 2017-05-22T10:11:10+01:00 afsordeganesf.mihanblog.com گمنام ادرس تلگرام http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/606 <font size="4">باعرض سلام ووقت بخیر خدمت همه ی دوستان همدرد...</font><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">لطفا برای ارتباط بیشتر باانجمن افسردگان گمنام واطلاعات بیشتراز روند برگزاری جلسات &nbsp;عضو کانال رسمی انجمن شوید...</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font color="#cc0000" size="5">depaesf@(کانال تلگرامی انجمن افسردگان گمنام اصفهان)</font></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc0000" size="5">depaesfahan(ارتباط باادمین کانال)</font></div> text/html 2017-04-06T06:54:29+01:00 afsordeganesf.mihanblog.com گمنام موج غم http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/605 <font color="#330033" size="4">موج شناور افسردگی که اطراف مامی پلکدبه هیچ رفتار سالم و مثبتی مربوط نمیشود!!!</font><div><font color="#330033" size="4">این موج غم از طرف خدا نیست....</font></div><div><font color="#330033" size="4"><br></font></div><div><font color="#330033" size="4">تمرکز این برنامه روی فرضیه ای است که بیان میکند :&lt;&lt;گاهی اقات مااز راهی خداوند برایمان در نظر گرفته دورمیشویم و در افکار بیمار گونه ی خودمان سرگردان میشویم آن وقت است که دردوره های افسردگی غرق میشویم.&gt;&gt;</font></div><div><font color="#330033" size="4"><br></font></div><div><font color="#330033" size="4">(برگرفته از کتاب راهنمای کارکرد 12قدم افسدگان)</font></div> text/html 2017-02-10T15:47:28+01:00 afsordeganesf.mihanblog.com گمنام چگونگی عملکرد http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/604 <font color="#6600cc" size="4">بندرت کسی رادیده ایم که راه ماراباجدیت بپیماید وبه مقصدنرسد...</font><div><font color="#6600cc" size="4">کسانیکه بهبودنمیابند انهایی هستند که نمیخواهندیانمی توانند خودرابه این برنامه ی ساده بسپارند..</font></div><div><font color="#6600cc" size="4">معمولا انان مردان وزنانی هستند که اساسا نمیتوانند باخودصادق باشند...</font></div><div><font color="#6600cc" size="4"><br></font></div><div><font color="#6600cc" size="4">بخاطرداشته باشیدبابیماری سروکارداریدکه حیله گر.مبهوت کننده وباقدرت است وبدون کمک خداوند غلبه بر آن بسیاردشوارمی باشد.</font></div> text/html 2017-01-30T06:50:46+01:00 afsordeganesf.mihanblog.com گمنام ناخوشی روحانی http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/603 <font color="#993300" size="5">مانه فقط از لحاظ جسمی وفکری بیمارهستیم بلکه از روحانی نیزبیماریم ووقتی ناخوشی روحانی مابرطرف شود جسم وفکرمانیزبه سلامت خواهدرسید....</font> text/html 2017-01-30T06:40:11+01:00 afsordeganesf.mihanblog.com گمنام خودخواهی http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/602 <font color="#000099" size="5">آیابیشترمادرفکرخود ورنجشهاوحسرتهای خودنیستیم؟؟</font><div><font color="#000099" size="5"><br></font><div><font size="5" color="#990000">به نظرما خودخواهی وخودپرستی ریشه ی تمام گرفتاریهای مااست.ماتحت تاثیر انواع ترس &nbsp;خیالات باطل خودگرایانه وافسوس به حال خود پای را روی حق یگران می گذاریم وآنهادرمقابل تلافی میکنند.</font></div><div><font size="5" color="#990000">اماوقتی به عقب برمیگردیم متوجه میشویم تصمیماتی که برمبنای خودخواهی بناشده بود باعث آسیب پذیریمان شده است...<br></font><div><font color="#000099" size="5"><br></font><div><br></div></div></div></div> text/html 2017-01-22T17:56:29+01:00 afsordeganesf.mihanblog.com گمنام اصول ما فقط وفقط جنبه پیشنهادی دارد؛ http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/601 انجمن افسردگان گمنام, [۲۱.۰۱.۱۷ ۲۳:۵۷]<br> text/html 2016-12-18T07:59:13+01:00 afsordeganesf.mihanblog.com گمنام انتظار http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/599 <font size="4">قانون انتظارمیگه:</font><div><font size="4">منتظر هرچی باشی واردزندگیت میشه.پس دایم باخودت تکرارکن:</font></div><div><font color="#cc33cc" size="6">امروزمنتظرعالیترین اتفاق ها هستم</font></div> text/html 2016-12-18T07:50:58+01:00 afsordeganesf.mihanblog.com گمنام بهبودی درجلسه http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/598 <font color="#660000" size="4">وقتی به جلسات افسردگان گمنام می اییم روی بهبودی خودمتمرکزمیشویم...</font><div><font color="#660000" size="4"><br></font></div><div><font color="#660000" size="4">درمیابیم که تسلیم وتوقف جنگ ،اولین قدم دربرخوردافسردگیمان است...</font></div><div><font color="#660000" size="4"><br></font></div><div><font color="#660000" size="4">اجازه میدهیم که خداوندبه هرشکلی که او رادرک میکنیم ،عنان زندگیمان رادردست گیردوکمک کند تاسلامت عقل وارامش به ما بازگردد وراهی که به رهایی اززندان افسردگی ختم میشود راپیش پایمان بگذارد.</font></div> text/html 2016-12-04T06:22:33+01:00 afsordeganesf.mihanblog.com گمنام شکایت از دیگران http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/597 <font size="4">اغلب اوقات دیگران راعلت نومیدی هاوشکستهای خود پنداشته واز آنها شکایت میکنیم.به این ترتیب آرام ذهن خودرابرهم میزنیم واسباب ناراحتی وآشفتگی خود رافراهم میکنیم...</font><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">هیچکس نمیتواند به ماآسیب بزند...</font></div><div><font size="4">هیچکس نمیتواند مانع رسیدن برکات وخوبیها به ماشود...</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">بیاییدازدیگران شکایت نکنیم بلکه بهترینهارادردیگران بجوییم وبیابیم.این کارمارا به موفقیت وشادی رهنمون میکند.</font></div> text/html 2016-10-10T06:12:44+01:00 afsordeganesf.mihanblog.com گمنام سپاسگزاری http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/592 <font color="#339999" size="6">افسردگی=دردخودساخته</font><div><font color="#339999" size="6"><br></font></div><div><font color="#339999" size="5">زمانی که قدر شناس وسپاسگزارهستی نمیتوانی افسرده باشی..</font></div><div><font color="#339999" size="5"><br></font></div><div><font color="#339999" size="5">میدانم که اگرسپاسگزاری وحق شناسی من به موقع باشدبیشترمیتوانم&nbsp;</font></div><div><span style="color: rgb(51, 153, 153); font-size: x-large;">ازعهده ی هرمساله ای برایم...</span></div> text/html 2016-10-10T05:48:11+01:00 afsordeganesf.mihanblog.com گمنام حرکت http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/591 <font color="#006600" size="4">اگرمن جسم خودرابه حرکت دراورم فکرم نیزچاره ای جز این ندارد.من جسم خودرابه جلسات می اورم وذهنم به مشارکت ها وتجربیات مراحل مختلف زندگی دیگران گوش میدهد ومن میتوانم ازانها برای انجام اقدامات لازم استفاده کنم...</font><div><br></div><div><font size="4" color="#006600">وقتی من حرکت میکنم نمیتوانم زیاددر فکرباشم.اگرفکردرستی ازمن تراوش کند قاعدتا باید ازطریق فکروعمل درست باشد...</font></div><div><font size="4" color="#006600">من منشا اعمال ورفتارگذشته ی خودرادر بیشتر مواقع حسن نیت وخوبی خود میدانستم.اماپس ازاشنایی بااین برنامه دریافتیم که فردی خود محور وبسیار خودخواه بوده ام...</font></div><div><font size="4" color="#006600">انگیزه های اعمال ورفتارهای من کسب درامد وتاثیرگذاری درمردم بوده است...</font></div><div><font size="4" color="#cc66cc">اکنون که میدانم رفتارهای انسانی من نسبت به دیگران دلیلی جز احترام به خود ندارد احساس خوبی دارم.</font></div><div><font color="#cc0000" size="4"><br></font></div><div><font size="4" color="#cc0000"><br></font></div><div><br></div> text/html 2016-10-02T20:27:44+01:00 afsordeganesf.mihanblog.com گمنام چرارنجش میگیریم؟؟؟ http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/590 <font color="#3333ff" size="4">انچه موجب رنجش ادمهاازیکدیگرمیشود این است که ماادمهاتوقع داریم طرف مقابل ما به تمام وقایع</font><div><font color="#3333ff" size="4"><br></font></div><div><font color="#3333ff" size="4">دنیاازدیدمانگاه کند...</font></div><div><font color="#3333ff" size="4"><br></font></div><div><font color="#3333ff" size="4">درصورتی که درون هرادمی دنیای متفاوتی وجوددارد که</font><font size="4" color="#ff6600">&nbsp;باپذیرش این</font></div><div><font size="4" color="#ff6600"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff6600">&nbsp;تفاوتها</font><font size="4" color="#3333ff">&nbsp;روابط شکل مناسبتری خواهندداشت...</font></div> text/html 2016-10-02T20:06:10+01:00 afsordeganesf.mihanblog.com گمنام مصرف غم واندوه http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/589 <font color="#993300" size="4">برنامه ی افسردگان گمنام براساس دوازده قدم الکلی های گمنام بناشده است. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مسلما ماالکلی نیستیم.امااجباربه مصرف افکارواعمال افسرده کننده داریم وپیوسته احساس بی ارزشی وناامیدی رادرخودتقویت میکنیم... &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><div><font color="#993300" size="4"><br></font></div><div><font color="#993300" size="4">هرگاه حس کنیم دلمان میخواهد ازیک موقعیت یافکرناخوشایند فرارکنیم فورا افکار غم انگیز وفلج کننده رابرای خود تجویزمیکنیم...</font></div><div><font color="#993300" size="4"><br></font></div><div><font color="#993300" size="4">منظوراز تجویز کردن این است که ماازغم وغصه مانندیک داروی بی حسی استفاده میکنیم...</font></div><div><font color="#993300" size="4"><br></font></div><div><font color="#993300" size="4">ماباورداشتیم هرشرایطی که سبب تغییری ناخوشایند درزندگی یاافکارمان شود دلیل کافی برای مصرف غم واندوهاست...</font></div><div><font color="#993300" size="4"><br></font></div><div><font color="#993300" size="4">خیلی وقتها فقط فکرکردن به گناه یااشتباهی در گذشته مارابه چرخه ی بیزاری ویاس وناامیدی می انداخت ودائما خودرااندوهگین میکردیم...</font></div> text/html 2016-08-27T22:40:09+01:00 afsordeganesf.mihanblog.com گمنام دگرگونی شخصیت http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/588 <font color="#993399" size="4">روزی گمان مابراین بود که شرایط ومسایل زندگی مارابه سمت افسردگی سوق میدهد. زمانی که تلاش برای بهبودشرایط وکسب رضایت کامل درزندگی باشکست مواجه شد افسردگی مانیز ازکنترلمان خارج شد وتسلیم بیماری شدیم.</font><div><font color="#993399" size="4">هرگزبه ذهنمان خطورنکردکه برای مواجهه بامسایل زندگی (هرچه میخواهدباشد)</font></div><div><font size="4" color="#cc0000">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </font><font color="#cc0000" size="5">بایدخودمان تغییرکنیم...</font></div>